מבנה האישיות

%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa

פרויד תאר שלושה חלקים המרכיבים את האישיות: הסתמי, האני, והאני העליון.

הסתמי (איד): הוא אותו חלק של האישיות שאנו נולדים איתו. הוא נמצא כולו בתת מודע שלנו ונמצאים בו הדחפים השואפים לעונג, לדוגמא תינוק רעב יבכה עד אשר יאכל ויספק את הרעב .

האני (אגו): קשור למציאות החיצונית והוא החלק ששייך לתפקוד המעשי. האגו בודק ושופט בצורה אובייקטיבית את המציאות, תוך יכולת להבחין בין מציאות לדמיון. מצד אחד הוא מקבל את האנרגיה שלו מן הסתמי והוא צריך לספק לו את צרכיו הקיומיים יחד עם מיתון הצרכים או דחייתם בהתאם לנסיבות. מצד שני הוא צריך להתחשב בהגבלות המוסריות של הסופר אגו שמייצג את המצפון.

האני העליון (סופר אגו): מתפתח בסביבות גיל 5, כולל את הערכים ואת העקרונות המוסריים שנקלטו ונלמדו מההורים והסביבה.

שני מרכיבים לאני העליון: מצפון ואני אידיאלי. המצפון כולל איסורים מוסריים לגבי התנהגויות מסוימות, במיוחד אלו הקשורים בתוקפנות. האני האידיאלי כולל את המושגים המדריכים אותנו איך להתנהג ולחשוב.

לסיכום: במבנה האישיות האני מנווט את התנהגותו בהשפעת הדחפים של הסתמי, העקרונות של האני העליון ותנאי המציאות.

פרויד התייחס לשלוש רמות של מודעות שבהן פועלים המרכיבים המבניים של האישיות: התת מודע הוא אותו חלק שבו נמצאים דחפים, פנטזיות ומחשבות שהאדם אינו מודע להם ועם זאת הם משפיעים על ההתנהגות.
הרמה בשניה היא הרמה המודעת, זו המוכרת והמובנת לנו. ובין שתי הרמות האלה נמצאת הרמה הטרום מודעת הכוללת מחשבות, זכרונות וסוגי מידע אחרים שאינם מודעים, אך ניתן להגיע אליהם במאמץ מחשבתי. ליסודות המצויים בתת מודע אפשר להגיע באמצעות חלומות.

הסתמי מצוי כולו בתת מודע. האני בעיקרו מודע, אך הוא כולל גם אלמנטים לא מודעים וכאלה שבטרום מודע. חלק מהאני המצוי בתת מודע כולל את מנגנוני ההגנה. האני העליון כולל אלמנטים בשלושת רמות המודע.
מנגנוני הגנה מפותחים ע"י האני על מנת לספק דרישות וצרכים, לעיתים מנוגדים של הסתמי והאני העליון. מנגנוני ההגנה מעוותים לעיתים תפיסות של העולם החיצוני עד שהוא נתפס פחות מאיים, כך הם מפחיתים חרדה ו"מטפלים" ברגשות כמו כעס, אשמה ועוד.

אנשים משתמשים במנגנוני ההגנה מבלי שהם מודעים לכך. קיימים 10 מנגנוני הגנה מרכזיים. חלקם יפורטו להלן:

הכחשה ? הוא המנגנון הבסיסי ביותר בו אדם מתעלם ממציאות לא נעימה.

נסיגה ? היא מנגנון המבוסס על ניסיון להתמודד עם מצבי חרדה בדרכים שהיו יעילות בילדותנו.

רציונליזציה ? הוא המנגנון המאפשר לתת הסבר הגיוני להתנהגות, מחשבות או רגשות מבלי לפגוע בדימוי העצמי. מאפשר למצוא תירוצים לחוסר הצלחה בביצוע דברים שרוצים לעשותם ולהצדיק עשיית דברים שאנו יודעים כי לא היינו צריכים לעשותם.

לכל אדם יש מנגנוני הגנה.
שימוש יעיל ונכון במנגנונים
מונע היווצרות של חרדות ומתחים.
כאשר המנגנונים אינם יעילים
יש מקום להתערבות פסיכולוג.